Terms of Service

1. ความเกี่ยวข้องของคุณกับ Vendday

 1. เว็บไซต์ของบริษัท เวนด์เดย์ คอมเมิร์ซ จำกัด (Vendday Commerce Co., Ltd.) ในชื่อ "www.vendday.com" ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ"
 2. สิ่งที่คุณใช้ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริการ"
 3. คุณซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" โดยจะแยกได้ดังนี้
  1. เจ้าของสินค้าหรือผู้ที่นำสินค้ามาจัดจำหน่ายบนเว็บไซต์ผ่านบริการของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ขาย"
  2. ผู้สั่งซื้อสินค้า และ/หรือ ใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ขาย ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ซื้อ"
 4. ระยะเวลาที่ผู้ให้บริการ ให้ทดลองใช้ระบบและบริการต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ โดยไม่คิดค่าบริการจากผู้ใช้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ระยะเวลาทดลองฟรี" หรือ “Free Trial Period”
 5. ผู้ให้บริการได้มีการแบ่งสิทธ์การให้บริการ การเข้าถึงระบบ และการใช้บริการต่างๆไว้เป็นรูปแบบ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "แพ็กเกจ”

2. ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

 1. การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้นผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด
 2. ผู้ให้บริการสงวนสิทธ์ให้บริการเฉพาะกับผู้ประกอบการที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่สามารถทำสัญญาได้ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องมีผู้ปกครองให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้ปกครองเองจะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้น
 3. จะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ หากดำเนินการดังต่อไปนี้
  1. ผู้ใช้บริการคลิกปุ่มตกลงและยอมรับเงื่อนไข ซึ่งทางผู้ให้บริการจะมีทางเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ก่อน หรือ แสดงแจ้งเตือนการยอมรับของผู้ใช้บริการก่อนการคลิกปุ่มตกลง
  2. ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่าทางผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตั้งแต่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป
  3. ผู้ใช้บริการควรพิมพ์ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการเพื่อเป็นบันทึกช่วยจำของผู้ใช้บริการ

3. ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการเว็บไซต์ร้านค้า ดังต่อไปนี้

 1. เว็บไซต์ที่ใช้ในจุดประสงค์อื่นๆที่ไม่ใช่เพื่อการซื้อ-ขายสินค้า เช่น
  1. เว็บไซต์รับประกาศสินค้า
  2. เว็บไซต์รวมลิงก์
  3. เว็บไซต์สื่อกลางระหว่างเว็บไซต์
  4. เว็บไซต์ขายสินค้าแบบ Affiliate เป็นต้น
 2. ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก
 3. เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่าย และผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยมีความสัมพันธ์ตามค่าคอมมิชชั่น ซึ่งรวมทั้งหน้ารายการที่ทำขึ้นมาจากโฆษณาเป็นหลัก
 4. เกี่ยวกับการตลาดแบบหลายระดับชั้น (MLM) หรือธุรกิจอื่นที่สรรหาสมาชิกและมอบของรางวัลให้สำหรับการสรรหาสมาชิกรายอื่นๆ และ/หรือการขายบริการต่างๆ
 5. พบทุจริต ฉ้อโกง ในการซื้อ-ขาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ทั้งในอดีตและปัจจุบัน) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าสิ่งใดถือว่าเป็นการทุจริต
 6. เกี่ยวกับ Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต โทร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย
 7. หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โฆษณาเกินจริง หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง
 8. ใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับต่อระบบและทรัพยากรของระบบ อาทิเช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การใช้งาน Email เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต
 9. มีการนำพื้นที่ อีเมล หรือ ทรัพยากรอื่น ๆ ที่ได้รับบริการ ไปแจกจ่ายต่อไปยังบุคคลอื่นในลักษณะฟรี หรือที่เรียกกันว่า Free email และ Free Hosting
 10. มีการทำ Commercial Mass Emailing หรือ "Spamming" ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เช่น การส่งโฆษณาไปยังอีเมลผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ, การส่งอีเมลโดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ, การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น
 11. มีข้อมูลและไฟล์ต่างๆ บนเครื่องเซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการ ติดไวรัส มัลแวร์ ไมว่ากรณีใดๆ
 12. มีการ เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบ การทำงานหรือการแสดงผลส่วนต่างๆ ของระบบร้านค้า เช่น การนำตะกร้าสินค้า การสร้างสัญลักษณ์หรือภาพของตนเองเจตนาหลอกลวงว่าเป็นของระบบ เป็นต้น
 13. หากผู้ให้บริการตรวจพบเว็บไซต์ร้านค้าที่ผิดข้อตกลงตามดังกล่าว จะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบร้านค้าว่าผิดตามข้อตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

4. ข้อตกลงในการจำหน่ายสินค้า

ผู้ให้บริการมีความประสงค์ที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถจำหน่ายสินค้าผ่านระบบร้านค้าเท่านั้น โดยผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการเว็บไซต์ร้านค้า ที่จำหน่ายหรือประชาสัมพันธ์สินค้า ดังต่อไปนี้

 1. สินค้าผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
 2. สินค้าแบบ Affiliate หรือมีการเชื่อมต่อมาจากเว็บไซต์ออนไลน์อื่นๆ เช่น Lazada.com,EBay.com,Amazon.com เป็นต้น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการ
 3. สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท เช่น การเล่นคาสิโนออนไลน์ สถานที่ที่รับพนันขันต่อ
 4. สินค้าที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ เพลง หนัง วีดีโอ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฏหมายทุกประเภท รวมทั้งลิงค์หรือการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้อง
 5. สินค้าลอกเลียนแบบ ไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
 6. ฝิ่น ยาสูบ ยาเสพติดทุกชนิด หรือบุหรี่ เหล้า เบียร์ บารากู่ บุหรี่ไฟฟ้า รวมถึง ตัวยาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ผิดกฎหมาย
 7. สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์เหล่านี้
 8. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ถอดรหัสเคเบิ้ลและสัญญาณดาวเทียมเพื่อใช้บริการเคเบิลฟรี
 9. เครื่องสำอาง ยา หรืออาหารเสริม ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ในประเทศไทย
 10. ยา สมุนไพร และอุปกรณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวกับการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย รวมถึงยาตามใบสั่งแพทย์
 11. จำหน่ายหรือส่งเสริมการรักษาหรือการเยียวยาที่ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้
 12. อุปกรณ์พลุไฟ วัสดุและสสารที่มีพิษ ระเบิดได้ ติดไฟ และมีกัมมันตรังสี ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสร้างอุปกรณ์ระเบิด
 13. อาวุธหรืออุปกรณ์อันตรายที่ผิดกฎหมาย
 14. สินค้าที่มีการโฆษณาเกินจริง

5. ข้อตกลงในการคิดค่าบริการและเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ

ผู้ให้บริการให้บริการต่างๆ ซึ่งแบ่งรูปแบบการให้บริการและการคิดค่าบริการดังต่อไปนี้

 1. ผู้ให้บริการให้บริการอนุญาติให้ผู้ใช้บริการใช้บริการร้านค้าออนไลน์ พื้นที่เก็บเว็บไซต์ บริการตกแต่งออกแบบเว็บไซต์หน้าร้าน การใช้งานรับส่งข้อมูลผ่านเซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการ รวมไปถึงระบบการทำงานต่างๆที่ได้กำหนดไว้ของระบบVenddayได้โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ สำหรับระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระยะเวลาทดลองฟรี(“Free Trial Period “)ในข้อ5.2
 2. ผู้ให้บริการยินยอมให้ผู้ใช้บริการทุกราย ทดลองใช้งานระบบ พร้อมกับบริการต่างๆ ที่ทางผู้ให้บริการเห็นว่ามีผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบแบบมีค่าใช้จ่าย โดยจะมีระยะเวลาทดลองใช้บริการได้14วัน(Free Trial Period)แบบไม่คิดค่าบริการใดๆ โดยจะเริ่มนับจากวันที่ผูใช้บริการได้มีการสมัครเพื่อใช้บริการของระบบ ทั้งนี ทางผู้ให้บริการ สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่ม หรือลดระยะเวลาทดลองฟรีและบริการที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้เพียงหนึ่ง(1)บัณชีต่อหนึ่ง(1)ธุรกิจหรือร้านค้าออนไลน์ในการสมัครและใช้ระบบและบริการของผู้ให้บริการ และไม่ละเมิดสิทธ์การใช่ระบบและบริการของระยะเวลาทดลองฟรี ไม่ว่าจะเป็นการสมัครบัญชีใหม่ซ้ำหลายๆรอบ เพื่อที่จะใช้สิทธ์ระยะเวลาทดลองฟรีเรื่อยๆในการดำเนินธุรกิจ ก่อให้เกิดรายได้ หรือเพื่อทดสอบโดยที่มีจุดประสงค์ที่จะลอกเลียนแบบการทำงานและบริการต่างๆ
 4. หลังจากที่สิ้นสุดระยะเวลาทดลองฟรี ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบและบริการทั้งหมด เว้นแต่กรณีที่ผู้ใช้บริการได้สมัครแพ็คเกจและชำระค่าบริการตามกำหนดของแพ็กเกจนั้นๆ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสมัครและชำระค่าบริการแพ็กเกจได้ตั้งแต่วันที่เริ่มใช้ระบบ
 5. กรณีที่มีการสมัครและชำระค่าบริการแพ็กเกจในระว่างระยะเวลาทดลองฟรี ผู้ให้บริการอนุญาติให้ผู้ใช้บริการใช้ระบบและบริการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแพ็กเกจได้ตั้งแต่วันที่ชำระค่าบริการตามแพ็กเกจ โดยทางผู้ให้บริการจะเริ่มนับระยะเวลาที่มีสิทธ์ใช้ระบบและบริการตามข้อกำหนดของแพ็จเกจหลังจากที่ครบระยะเวลาทดลองฟรี
 6. บริการเสริมพิเศษ คือ ระบบการทำงานในร้านค้าออนไลน์ หรือบริการอื่นๆ ที่ทางผู้ให้บริการได้กำหนดไว้ จะคิดค่าบริการเป็นช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งอาจเป็น วัน เดือน หรือปี หากหมดอายุการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องต่ออายุจึงจะสามารถใช้งานบริการเสริมได้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถที่จะใช้บริการเสริมที่ทางผู้ให้บริการกำหนดไว้หรือไม่ก็ได้
 7. ผู้ให้บริการอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ โดยอาจปรับอัตราค่าบริการในระดับที่สูงขึ้น หรือต่ำลงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน
 8. ในกรณีที่ปรับลดราคาค่าบริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการและให้ผู้ใช้บริการชำระเงินตามอัตราค่าบริการใหม่เมื่อทำการต่ออายุ
 9. ในกรณีที่ปรับเพิ่มราคาค่าบริการ ผู้ใช้บริการเก่าให้ใช้อัตราค่าบริการเดิมในการต่ออายุ ยกเว้นแต่จะแจ้งล่วงหน้าไว้เป็นอย่างอื่น และผู้ใช้บริการใหม่ให้ใช้ตามอัตราค่าบริการใหม่ ทั้งนี้เริ่มนับการใช้บริการตั้งแต่วันที่มีการชำระค่าบริการ
 10. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการที่จะปรับเปลี่ยนแพ็กเกจหลังจากที่ได้มีการชำระค่าบริการตามที่ได้กำหนดไว้ในแพ็กเกจนั้นๆแล้ว และยังมีสิทธ์ตามระยะเวลาครอบคุมของแพ็กเกจนั้นๆ ผู้ใช้บริการจะมีสิทธ์ดังต่อไปนี้
  1. กรณีที่ผู้ใช้บริการมีความต้องการที่จะใช้แพ็กเกจที่ราคาค่าบริการที่สูงกว่าค่าบริการของแพ็จเกจปัจจุบันหรือแพ็กเกจที่ได้มีการชำระค่าบริการไปแล้ว ผู้ให้บริการยินยอมที่จะปรับแพ็จเกจและสิทธิที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแพ็กเกจใหม่ที่ผู้ใช้บริการมีความต้องการที่จะใช้ โดยจะคิดค่าบริการเป็นส่วนต่างจากที่แพ็กเกจที่ทางผู้ใช้บริการมีความต้องการที่จะใช้ และแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการได้ชำระค่าแพ็กเกจปัจจุบัน ทั้งนีผู้ให้บริการมีสิทธ์ที่จะคิดค่าดำเนินการ และค่าบริการในการปรับเปลี่ยนแพ็กเกจ โดยจะคำนวณจากระยะเวลาที่ใช้ไปแล้ว และระยะเวลาที่ยังคงเหลืออยู่ของแพ็กเกจปัจจุบัน
  2. กรณีผู้ใช้บริการมีความต้องการที่จะใช้แพ็กเกจที่ราคาค่าบริการที่ต่ำกว่าค่าบริการของแพ็จเกจปัจจุบันหรือแพ็กเกจที่ได้มีการชำระค่าบริการไปแล้ว ผู้ให้บริการจะปรับแพ็จเกจและสิทธิที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแพ็กเกจใหม่ที่ผู้ใช้บริการมีความต้องการที่จะใช้ โดยที่ไม่คืนค่าแตกต่างระหว่างค่าบริการของแพ็จดกจปัจจุบันกับแพ็จเกจที่จะต้องการใช้
  3. กรณีผู้ใช้บริการมีความต้องการที่จะหยุดพักการใช้ระบบ หรือยกเลิกการใช้ระบบในระหว่างระยะเวลาใช้งานของแพ็กเกจปัจจุบันที่กำหนดไว้ ผู้ให้บริการจะยุติการให้บริการกับทางผู้ใช้บริการโดยไม่คืนค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

6. ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับ การให้บริการของผู้ให้บริการดังนี้

 1. ผู้ให้บริการมีหน้าที่เพียงให้บริการในการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้าของผู้ขายแต่อย่างใด
 2. สินค้าที่ผู้ขายนำมาจัดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์และบริการของผู้ให้บริการ รวมถึงข้อมูลใดๆ ให้ถือว่าผู้ขายเป็นเจ้าของสินค้าหรือข้อมูลนั้นๆ และผู้ขายได้เข้าใจกฎข้อบังคับของผู้ให้บริการเป็นอย่างดีแล้ว
 3. หากผู้ใช้บริการได้กระทำผิดตามข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ หรือทุจริตในการซื้อ-ขายสินค้า ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องชดเชยต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวต่อผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหาย หรือถูกละเมิดจากกรณีดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
 4. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินจากผู้ใช้บริการอื่น แต่ทางผู้ให้บริการยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการกลับคืนมา นอกจากนั้นทางผู้ให้บริการมีสิทธ์ที่จะแสดงระดับความน่าเชื่อถือของร้านค้าไว้ในระบบของผู้ให้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้บริการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า
 5. ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำโดยจงใจ หรือโดยประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของบุคคลที่สาม เช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการ
 6. ผู้ให้บริการจะพิจารณาจ่ายคืนค่าใช้บริการตามส่วน หากทางผู้ให้บริการเป็นผู้ยกเลิกสัญญาการให้บริการเองเท่านั้น เช่น การยุติการให้บริการ ล้มเลิก หรือไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น

7. ข้อตกลงในการสำรองข้อมูล

ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ อันเป็นเหตุสุดวิสัย ถึงแม้ผู้ให้บริการจะมีบริการสำรองข้อมูลของผู้ใช้บริการ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการนำข้อมูลกลับคืนมา

8. ข้อตกลงในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและรหัสผ่าน

 1. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านที่ใช้บริการกับทางผู้ให้บริการไว้เป็นอย่างดี ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ
 2. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ
 3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านใดๆ ผู้ใช้บริการสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ทางวิธีที่ทางผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ให้บริการจะทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ และแจ้งให้ทางอีเมลที่ใช้ในการสั่งซื้อบริการนั้นๆ เท่านั้น
 4. หากผู้ใช้บริการมีความสงสัยว่าข้อมูลหรือรหัสผ่านได้ถูกขโมย ให้ผู้ใช้บริการดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที และจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบด้วย

9. ข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลและเนื้อหาที่มีความเป็นส่วนตัว

 1. สำหรับข้อมูลที่ทางผู้ให้บริการเก็บรักษาไว้ ให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์Vendday https://www.vendday.com/legal/privacy นโยบายนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล และการรักษาข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการใช้บริการ
 2. ผู้ใช้บริการต้องยอมรับที่จะใช้ข้อมูลต่างๆ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Vendday

10. ข้อตกลงในการขอคืนค่าบริการ

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือปรับลดบริการลง ก่อนครบกำหนดสัญญา และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการนั้นๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น กรณีมีการละเมิดข้อตกลงการใช้งานผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการหากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

11. ข้อตกลงในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่เข้าสู่ระบบเป็นเวลานาน

เนื่องจากการมีการตั้งชื่อร้านค้าหรือธุรกิจในการสมัครการใช้บริการในรูปแบบของsubdomain หรือโดเมนย่อยของผู้ให้บริการ เพื่อที่เป็นช่องทางให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาใช้บริการและให้เป็นพื้นที่ที่ผู้ขายสามารถทำสินค้าและบริการมาจำหนายต่อผู้ซื้อ โดยที่ผู้ให้บริการได้มีการให้ทุกๆผู้ใช้บริการได้ใช้ระบบแบบไม่คิดค่าบริการในช่วงระยะเวลาทดลองฟรีใ ผู้อื่นที่ต้องการเปิดร้านหรือเปลี่ยนชื่อsubdomainก็จะไม่สามารถใช้ชื่อนี้ได้ซ้ำได้ ดังนั้นทางทีมงานจึงมีข้อตกลงในการยกเลิก subdomainร้านค้าของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้อื่นสามารถใช้งานแทนได้ โดยจะดำเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้

 1. กรฌีที่ผู้ใช้บริการได้ขาดการต่ออายุการใช้บริการหรือต่อแพ็กเกจเป็นระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน ทางผู้ให้บริการจะยกเลิกการใช้ชื่อsubdomain ของร้านค้าของผู้ใช้บริการทันที และ subdomainที่ใช้ในการเปิดร้านจะถูกเปิดเป็นสาธารณะ โดยผู้ใช้บริการท่านอื่นจะสามารถขอใช้งานชื่อsubdomainดังกล่าวแทนได้
 2. ผู้ใช้บริการจะถูกงดการให้บริการทันที หากผู้ให้บริการพบเห็นการทุจริต และจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

หมายเหตุ: หากผู้ใช้บริการไม่มีการเข้าระบบหรือขาดการต่ออายุการใช้งานเป็นระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน ข้อมูลร้านค้าทั้งหมดของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสินค้า ข้อมูลหน้าร้าน รูปภาพ และรายละเอียดอื่นๆ อาจจะถูกลบออกจากระบบของผู้ให้บริการ

12. ข้อตกลงในการระงับการให้บริการ

ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการแก่ร้านค้าใดๆ ตามเห็นสมควร ถึงแม้ว่าร้านค้าจะไม่ได้ละเมิดข้อตกลงใดๆ เลยก็ตาม โดยผู้ให้บริการจะคืนค่าบริการเฉพาะในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้งานตามจริงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น บริการเสริมที่ยังเหลือออายุอยู่ เป็นต้น ยกเว้นบริการโดเมนเนม ที่จะไม่มีการคืนค่าบริการ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งให้ผู้ให้บริการชี้โดเมนเนม (เปลี่ยนค่า Name Server) ไปยังผู้ให้บริการรายอื่น หรือย้ายโดเมนเนมไปยังผู้ให้บริการรายอื่นได้ และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น

13. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

 1. ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง

14. การติดต่อร้องเรียน และแนะนำการบริการของผู้ให้บริการ

ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อร้องเรียนพร้อมระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาได้ที่

 • • ช่องทางที่ 1 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ https://www.vendday.com จากหน้า ติดต่อเรา(Contact us)
 • • ช่องทางที่ 2 ผ่านทางอีเมล ส่งมาที่ อีเมล support@vendday.com
 • • ช่องทางที่ 3 ส่งจดหมายข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์มาที่
  บริษัท เวนด์เดย์ คอมเมิร์ซ จำกัด 942/105 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ทีมงานจะเร่งดำเนินการกับทุกเรื่องร้องเรียนของท่านและทำการติดต่อกลับเพื่อสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมภายใน 3 วันทำการ